Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Herman Stael, geb. ca. 1345-1355; ovl. tussen 1411 en 1433, leenman van de bisschop van Utrecht 1407, erfgenaam van de marke Ane en Anewede, 27 november 1387, vermeld als debiteur 1385, genoemd 1386(3)
Dr.Arch.Coevorden, inv.nr.11. 11 November 1386.
Belye van Buren verklaart door Herman Staels te zijn voldaan wegens de breuke door hem beloopen. Wy, Belye van Buren, joncfrou van Covorde ende vrouwe van Drenthe, bekenne in dessen openen breve voer ons ende voer ons rechte eerffgenamen, dat ons Hermans Staels vullghedaen hevet, dat uns wal genoeghet voer alsodanighen brocke alse he gedaen hevet in der vryheyt to Covorde, dat hy Johanne Hundenberghe ende syne knechte daerenbinnen venck ende schelde Herman Staels ende synen eerfgenamen ende denghenen, die um daerto hulpen, dat Johan Hundenberch ende syne knechte gevanghen ende geschat werden, voer uns ende voer onse rechte eerffgenamen qwyt, ledich ende loss eerfflyke ende ummermeer, ende hebbet des to tueghe onse seghell an dessen breeff gehanghen. Ende umme meerre vestnijsse, alse hier voirscreven ijs, so hebbe wy gebeden unsen lieven vader Alerde, heer to Buren ende to Boesinchem, ende onsen lieven oem Ghyselberte van Bronchorst, heer to Borcklo, en joncher Herman van (Covorde), dat se desen breeff mijt ons bezegelen willen. Ende ommedat ons dese voirs. punte wittelick ende kundich sindt ende om bede willen joncfrou Belyen voirs., so hebben (wy) Alerdt, Ghyselbert ende Herman voirs. om meerre vestnijsse willen onse inghesegele an dessen breeff gehanghen. Gegheven int yaer ons Heren dusent drehondert ses ende tachtentich up sunte Martijnsdach voer mijddewinter.
, 1387 te Coevorden, beleend voor 1382 met de tienden over Schulting te Ane, de tienden over Roessinc te Holtheme, beleend 25 januari 1395 met de tienden over Nyenhuys en Wiggering te Ringe bij Emlichheim, burger van Coevorden, 1411, tr. Lumme N., geb; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
  1. Ludolf Stael, geb. vůůr 1375; burger van Coevorden, januari 1411.
  2. Herder (Harder) Stael, volgt II.
II Herder (Harder) Stael, geb. ca. 1386/1387; ovl. Zwolle (Agnietenklooster), 23 januari 1461(2)
Thomas a Kempis: Chronicon Canonicorum Regularium Montis Sanctae Agnetis: In het jaar onzes heren 1461, in de morgen van het feest van St.Emerentia de Maagd, en voor de Priemen, stierf Harder Stael, een zeer rechtvaardig man, en een medeburger van Zwolle, vierenzeventig jaar oud zijnde. Hij was gedurende vele jaren een bijzondere en trouwe vriend van ons Huis. Net zoals zijn vrouw dat in het bijzonder in de moeilijke periode ten tijde van Bisschop Rudolph dat was, toen onze broeders gedwongen waren het klooster te verlaten en naar het huis te gaan van onze orde in Lunenkerc. In die tijd bracht deze goede man de oogst zoals die op de velden bij het klooster stonden tot ons, en uit oprechtheid verzocht hij aan zijn bedienden om deze oogst binnen te halen. Nadien stuurde hij, telkens in kleine hoeveelheden, de vruchten van dit land en de proviand naar onze broeders in Lunenkerc, omdat zij daarheen gezonden waren als ware het een ballingsoord. Dezelfde Herder Stael leefde bij ons vanaf bijna een jaar voor zijn dood, gedreven door een diep verlangen hiertoe en een heilig en vast verlangen koesterende om God te dienen. Hij stierf zoals reeds gezegd in heilige vrede en op een gezegende leeftijd, en zijn lichaam is te ruste gelegd in de grote Kluis; zijn vrienden vanuit Zwolle aanwezig bij zijn begrafenis.
, kerkmeester St.Michaelskerk Zwolle (1420), beleend 3 mei 1416 met Hilboldinge te Wachtum bij Dalen, beleend 21 april 1457 met de tienden over Schulting te Ane en de tienden over Suringe te Erm, tevens de tienden over Nyenhuys en Wiggering te Ringe bij Emlichheim, tr. Fije N.(4)
GA, Archief Huis Hackfort, no.251.
Een brief mit een uijthangend segell in dato 1433 op Andreae-avont, waerbij Hardert Stael ende Fije sijn huijsfrouwe vergunt hebben an Wolter van Coverden die wedercoep van 't erve ten Essenbrugge, mit daertoe gehoerende luiden, in den kerspel van Emmrigen, bourschap Laerwoelde gelegen, mit 200 Berchsche gulden, 40 averlensche gulden ende 18 Rijnsche gulden.
, geb; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
  1. Herman Stael, volgt III.
  2. Lumme Staels, geb.; ovl., tr. Arnt Butekamp, geb., ovl., zn.v.
III Herman Stael, ovl. tussen 17 november 1477(1)
Herman Stael treedt op als vrind in magescheid van 17 november 1477 tussen Gijzen van der Schueren en diens zuster Ide, weduwe van Johan Splijtloff.
Charter no. 1148. Fam.Arch. van Rhemen, RAGld. Hij zegelt met een adelaar.
en 22 november 1481, beleend 28 januari 1462 met de tienden over Schulting te Ane, de tienden over Suringe te Erm, de tienden over Nyenhuys en Wiggering te Ringe bij Emlichheim en het dienstmansgoed Hilboldinge te Wachtum bij Dalen, beleend 18 mei 1469 met de tienden over Esscherinc en Wilmenync te Emlichheim, tr. Geertruidt N., geb.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
  1. Nyese (Agnes) Stael, ovl. tussen 14 juli 1518 en 5 december 1520, beleend 27 juli 1497 met de tienden over Schulting te Ane en Suringe te Erm, de tienden over Nyenhuys en Wiggering te Ringe en de tienden over Esscherinc en Wilmenync te Emlichheim (deze laatste herbeleend 16 april 1512, 26 oktober 1517 na dood Johan van Wullen met hulder Johan Cokeman en 14 juli 1518 met als hulder Henric van Haerst), tr. Johan van Wullen, geb.; ovl. voor 1512, zn.v.
  2. Femme Stael, geb.; ovl., medejoffer in het klooster van Dikninge (1467)